INLOGGEN

ApotheekZorg: hoofdaannemer VGZ-incontinentiezorg

“Als Mosadex Groep zagen we een aantal jaren geleden de veranderende inkoopstrategie van zorgverzekeraars op hulpmiddelen aankomen en we hebben daarop geanticipeerd”, constateert Lisette Havermans, directeur ApotheekZorg. “De tendens is dat zorgverzekeraars de apotheken niet langer vanzelfsprekend contracteren als leverancier voor hulpmiddelen. Binnen Mosadex Groep hebben we bij ApotheekZorg een gecertificeerd hulpmiddelenbedrijf ingericht, waardoor we vanuit de Groep hulpmiddelen kunnen blijven leveren. Waar mogelijk kunnen onze apothekers nu als onderaannemer het materiaal toch blijven afleveren aan de patiënten. Dat is van groot belang voor de apothekers, maar ook voor de patiënt. Het voorkomt dat de zorg volledig uit elkaar wordt getrokken.”


Bas Blikkendaal, strategische inkoop Mosadex C.V., valt haar bij. “Door het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars komen de marges zwaar onder druk te staan. Er ontstaat nu een concentratie met slechts een beperkt aantal spelers. Dat leidt ook tot schaalvergroting en daarmee gepaard gaande acquisities. Medisch speciaalzaken nemen elkaar in hoog tempo over. Marktpartijen willen door een afname van de marge nu of op termijn meer leveren dan alleen de hulpmiddelen.

Met de keuze voor ApotheekZorg weten de apothekers dat enkel de gecontracteerde hulpmiddelen worden geleverd. Als je patiënten overdraagt aan een (externe) derde partij, raak je op de lange termijn patiënten kwijt, is mijn overtuiging.”

Totaalleverancier
Zover is het gelukkig niet. ApotheekZorg staat ten aanzien van incontinentiemateriaal voor 36.000 VGZ-patiënten: ruim een derde van de totale VGZ-populatie. “In de nieuwe contracten gaat het om lagere prijzen met een hoger eisenpakket aan zorg en services”, stelt Lisette Havermans nuchter vast.

“Zo is SEMH-certificering een van de voorwaarden, evenals het uitvoeren van de zorg door gespecialiseerde verpleegkundigen, in dit geval dus voor incontinentie. Je kunt alleen bij een bepaalde schaalgrootte voldoen aan deze eisen met de gecontracteerde vergoedingen. Wij kunnen met ApotheekZorg vanuit Mosadex Groep dit serviceaanbod leveren, waarbij we (als de zorgverzekeraar dit toelaat), de apotheken in staat stellen om op hun beurt als totaalleverancier te kunnen blijven leveren aan hun patiënten.”

Keuzes

Eind september is een bericht verzonden aan de als onderaannemer aangemelde apotheken, waarbij de apotheker kan kiezen uit drie modellen. “We proberen steeds binnen de ruimte van een contract de apothekers zo veel mogelijk keuzes te geven. In dit geval dus: zelf de materialen leveren en via ApotheekZorg bij VGZ declareren, partner zijn van ApotheekZorg met de apotheek als afgiftepunt of de zorg en de levering geheel verzorgd laten uitvoeren door ApotheekZorg.” Uiteraard is er aan elk model een aantal voorwaarden gesteld.

Bas Blikkendaal haast zich te zeggen dat deze eisen samenhangen met het gecontracteerde zorg- en serviceaanbod aan VGZ. “Als gecontracteerde partij staan wij garant voor de uitvoering van het contract, zoals overeengekomen met VGZ. Aan de kwaliteit van zorg en services worden geen concessies gedaan. Wanneer apotheken bekend zijn met deze voorwaarden kiezen zij een bij hun apotheek passende variant.”

Actieve houding

Voor een soepele overdracht is een actieve houding van de onderaannemers noodzakelijk. “Wij ondersteunen hen zoveel mogelijk, bijvoorbeeld met NControl en daarbinnen NAlert voor VGZ-verzekerden met incontinentiemateriaal. Zo zijn deze mensen direct in beeld. Ook organiseren we webinars voor apotheekmedewerkers over onder meer de communicatie- en leverprotocollen voor alle onderaannemers. Het succes van het percentage van die 36.000 patiënten dat gaat instromen, hangt af van de mate waarin de apothekers zich daarvoor inzetten. Het zou jammer zijn als patiënten onnodig ‘weglekken’ naar andere partijen omdat wij niet tijdig hebben gecommuniceerd.”


Lisette en Bas zijn niet gelukkig met de timing van de procedures vanuit de zorgverzekeraars. “De inkoopprocedures starten in het voorjaar. Vaak kunnen wij de apotheken pas uitnodigen voor inschrijving als onderaannemer na de publicatie van de nota van inlichtingen (dit zijn de antwoorden op de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van het inkoopdocument). Deze wordt in de regel in de zomermaanden gepubliceerd. Er is dan weinig tijd tussen de publicatie van de nota van inlichtingen en de inschrijfdatum. Als we in de zomerperiode een uitnodiging verzenden met slechts één of twee weken reactietermijn, bestaat het risico dat apotheken deze uitnodiging niet tijdig zien. Terwijl we bij inschrijving moeten aangeven hoe we de uitvoering willen doen, zoals met welke onderaannemers. Dat is na de gunning een lastige zaak; het is aan de zorgverzekeraar of zij nog nieuwe aanmeldingen accepteert. Daarom onze dringende oproep: reageer altijd snel op onze e-mails, ook in vakantieperiodes. Delegeer de mail naar een aanwezige collega. Wij kunnen dat tijdpad helaas niet beïnvloeden. Een alternatief is dat wij voor komend jaar op voorhand mandaat ophalen voor de aanbestedingen die worden verwacht in 2017.”


Belangen
Voor de overdracht van persoonsgegevens moet de patiënt uitdrukkelijk toestemming geven. Dat is nogal een klus. Overigens moet dit werk sowieso plaatsvinden, ook als de levering naar een andere partij gaat dan ApotheekZorg. Deze vraagt dezelfde informatie. “Commerciële partijen zullen geld bieden voor de overdracht van patiënten”, is de verwachting van Lisette. “Ze hebben daarbij in de regel een achterliggend commercieel belang. Immers, als je de patiënt in zorg hebt, kun je ook nog meer zaken naar je toetrekken en en de levering groter maken. Wij geven een passende vergoeding aan de apotheek voor de extra werkzaamheden voor een zorgvuldige overdracht. En daarbij kunnen apothekers erop vertrouwen dat wij er juist alles aan doen om de farmaceutische zorgverlening vooral bij de eigen apotheek van de patiënten te houden. Dat is ook in lijn met de coöperatieve structuur van de Mosadex-organisatie.”

Fadma Zarroy, zorginkoper VGZ: “Offertetraject: methode voor toegankelijke, betaalbare zorg”  


VGZ is van honderden contracten voor absorberend incontinentiemateriaal teruggegaan naar 8 leveranciers. Daartoe is een offertetraject gestart. De reden: de zorg betaalbaar en toegankelijk houden, voor nu en in de toekomst.


“We hebben een aantal doelen vastgesteld die we alleen op deze manier kunnen bereiken”, verklaart Fadma Zarroy, zorginkoper VGZ. “De incontinentieprofielen zijn gehandhaafd, maar we willen de kwaliteit van deze zorg verder verbeteren. Met een beperkt aantal leveranciers kunnen we de samenwerking verder intensiveren en de kwaliteit hoog houden.”

Eisenpakket
“Zowel medisch speciaalzaken als apothekersorganisaties konden meedoen in de offerteronde. Als voorwaarde om te kunnen meedingen, hebben we een eisenpakket opgesteld met een aantal kwaliteitsnormen. Zoals SEMH- of HKZ-certificering; een stabiele financiële basis, landelijk kunnen leveren, beschikken over het totale assortiment, dus alle merken, en gecertificeerd personeel in dienst hebben: onafhankelijke, merkongebonden continentieverpleegkundigen. Een andere eis is 100% tevredenheidsgarantie.”

Inschrijvingen die voldeden aan alle eisen kwamen in de volgende ronde. Vervolgens heeft VGZ geselecteerd aan de hand van de laagste gewogen gemiddelde prijs. “De leveranciers moesten per incontinentieprofiel een tarief offreren. Om te voorkomen dat partijen onder de inkoopsprijs zouden inschrijven, hebben we een minimumprijs ingesteld. Omdat een aantal deelnemers op een gelijk gewogen gemiddelde tarief uitkwam, is vervolgens geloot. Ze voldoen allemaal aan de door ons gestelde criteria, dus leveren dezelfde kwaliteit. Bij eenzelfde prijs was loten de enige vorm van objectieve selectie”, geeft Fadma aan.

Beperkte impact
VGZ heeft zo’n 100.000 klanten die gebruikmaken van absorberend incontinentiemateriaal. “Voor hen verandert er weinig”, aldus Fadma. “We hebben vooraf gekeken naar de impact, waaronder bijvoorbeeld de overstap naar een gecontracteerde leverancier. We schatten vooraf in dat dit voor nog geen 10% van onze klanten geldt. Deze mensen informeren we zelf onder meer via een brief. Uiteraard komt de informatie ook op onze website. Onze klanten zijn echter niet verplicht over te stappen. Als ze het incontinentiemateriaal willen houden bij hun eigen leverancier, die niet gecontracteerd is, geldt er mogelijk wel een eigen bijdrage. Bij een gecontracteerde leverancier krijgen ze 100% vergoeding.” Ze vervolgt: “ApotheekZorg is een apothekersorganisatie met veel onderaannemers. Zo hebben de verzekerden de keuze om dicht bij huis hun materialen te halen, als ze dat willen. Echter: het gaat om grote hoeveelheden. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat de mensen meestal deze materialen thuisbezorgd krijgen.”

Middel om doel te halen
Zorgverzekeraars werken steeds meer met selectieve inkooprondes. Is dat een trend die zich voortzet? “Selectieve inkooprondes zijn een middel, maar voor VGZ beslist geen doel op zich”, benadrukt Fadma. “We zetten deze methode in als dat bijdraagt aan het behalen van onze doelen. Het is afhankelijk van het onderwerp. Bij incontinentiematerialen is het zeer geschikt, juist omdat de meeste verzekerden deze thuisbezorgd krijgen. Ook is het makkelijker om met een beperkt aantal leveranciers de gemaakte afspraken te evalueren, om zo de kwaliteit hoog te houden. Voor ons is tijdige beschikbaarheid van kwalitatief goed materiaal voor onze klanten essentieel.” Ze besluit: “Het scheelt ons ook in administratieve handelingen, dat is zeker niet doorslaggevend, maar wel een prettige bijkomstigheid.”

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: